Algemene verkoopvoorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden

In deze ongekende omstandigheden zijn er uitzonderlijke maatregelen getroffen door de Franse regering. Hierdoor hebben de annuleringsvoorwaarden voorrang op onze gebruikelijke Algemene voorwaarden (verordening nr. 2020-315 van 25 maart 2020). Voor alle reserveringen die geannuleerd moesten worden voor onze openingsdatum verstrekt Nova by Prairies vouchers ter waarde van het reeds betaalde bedrag. Deze voucher is vanaf de annuleringsdatum 18 maanden geldig en stelt u in de gelegenheid om uw verblijf opnieuw te boeken. Wij vragen u om onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door te lezen, zodat u gebruik kunt maken van de diensten aangeboden door Nova by Prairies.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de reserveringsperiode op verblijven die plaatsvinden tussen 4 april en 11 oktober 2020. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf het moment van bevestiging van uw opdracht. De klant erkent en verklaart de bevoegdheid te hebben om de in de onderhavige voorwaarden gedefinieerde en door NOVA Lodges aangeboden diensten af te sluiten en te verwerven. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige voorwaarden.
Het boeken van een verblijf impliceert volledige instemming met onze algemene voorwaarden. De onderhavige voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of aangevuld door NOVA Lodges. In dit geval is de nieuwe versie automatisch geldig voor alle nieuwe reserveringen. Van toepassing zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de reservering wordt gemaakt.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

SLUITEN VAN EEN BINDENDE OVEREENKOMST

 • De klant kan ons aanbod online of via onze brochure raadplegen of ontvangt in het vakantiepark, telefonisch of langs elektronische weg, toelichting over onze diensten van de reserveringsmedewerkers. De klant bepaalt op het moment van reserveren welke diensten hij afneemt.
 • De klant erkent kennis genomen te hebben van de aard van de diensten, de plek waar hij gereserveerd heeft, de reserveringsvoorwaarden en alle kenmerken van verblijf en accommodatie. Hij erkent alle benodigde informatie aangevraagd en ontvangen te hebben om weloverwogen een reservering te kunnen plaatsen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn reserveringskeuze. NOVA Lodges kan niet verantwoordelijk worden gesteld als deze niet aan zijn wensen voldoet.
 • De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het boekingsproces. Het boekingsproces wordt voltooid op het moment dat de aanbetaling van 30% wordt geïncasseerd.
 • De reservering gaat alleen van kracht met het akkoord van het vakantiepark, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende reserveringsovereenkomst, of na erkenning van de algemene verkoopvoorwaarden bij een online reservering.
 • Reserveringen zijn alleen bindend voor NOVA Lodges als NOVA Lodges ze geaccepteerd heeft. NOVA Lodges is vrij om de al gedane reservering te accepteren of te weigeren, al naar gelang van de beschikbaarheid, of afhankelijk van omstandigheden van uiteenlopende aard die de uitvoering van de gedane reservering kunnen bemoeilijken.NOVA Lodges biedt familievakanties in de traditionele zin, en de accommodaties zijn hierop afgestemd. Daarom behoudt NOVA Lodges zich het recht voor om elke reservering die in strijd is met een redelijk gebruik uitsluitend voor “toeristische” doeleinden te weigeren. De klant gebruikt het niet als zijn vaste woon- en verblijfplaats en zal er geen enkele beroepswerkzaamheden verrichten.
 • De reservering van een vakantieverblijf is strikt persoonlijk. U kunt onder geen beding onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder een voorafgaand akkoord van het vakantiepark.
 • Minderjarigen moeten in begeleiding zijn van hun ouders of wettelijke voogden.
 • Alle huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. Het basistarief is voor 1 tot 6 personen, afhankelijk van het model.
 • NOVA Lodges behoudt zich het recht voor om groepen of families te weigeren die de maximaal toegestane capaciteit van een model overschrijden ofwel het bedrag voor het verblijf te verhogen.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • U kunt de prijstabel voor alle periodes, accommodaties en gerelateerde diensten raadplegen op onze website en in onze brochure.
 • Onze tarieven zijn afhankelijk van het accommodatietype en -model en zijn weergegeven in euros. NOVA Lodges kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wisselkoerswijzigingen.
 • De aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze komen overeen met één nacht en zijn weergegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.
 • Het bedrag van de belasting is niet inbegrepen in de totale prijs (vanaf 01/01/2019 was dit in Grimaud een bedrag van € 0,66 per persoon van 18 jaar of ouder). 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden wordt een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag gevraagd, op het moment van reserveren. Het restbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst voldaan te zijn.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden, dient het totaalbedrag betaald te worden bij reservering.

ANNULEREN EN WIJZIGEN 
1. Wijziging van uw reservering

 • Uw reservering kan kosteloos gewijzigd worden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij NOVA Lodges.
 • Bij uitblijven van een mededeling van uw kant om een vertraging van uw aankomst door te geven, kan de accommodatie opnieuw vrijgeven worden voor de verkoop 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract. Als gevolg hiervan verliest u het recht op uw reservering evenals de reeds voldane betaling.

2. Niet gebruikte diensten
Elk van uw kant onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) in een huuraccommodatie geeft geen enkel recht op terugbetaling.

3. Annulering door NOVA Lodges
In geval van annulering door NOVA Lodges, met uitzondering van overmacht, zal het totale verblijf terugbetaald worden. Deze annulering geeft echter geen recht op het uitkeren van schadevergoeding.

4. Annulering door de klant
In geval van annulering, vragen wij u om ons zo snel mogelijk schriftelijk te informeren, per e-mail of fax, bevestigd per aangetekende brief met opgaaf van reden.

TERUGGAAF ZONDER ANNULERINGSKOSTEN
Wij garanderen u de teruggaaf van alle gedane betalingen (verminderd met €15 administratiekosten), zonder annuleringskosten, tot één dag voor uw aankomst als de annulering plaatsvindt om de volgende ernstige redenen:

a) Ziekte, ongeval, overlijden van de reserverende persoon, van zijn partner, zijn (groot)ouders of zijn (klein)kinderen.

b) Ontslag om economische redenen van de reserverende persoon of zijn partner.

TERUGGAAF MET ANNULERINGSKOSTEN
Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen vóór de
aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten.

GEEN TERUGGAAF
Indien de annulering plaatsvindt om een niet hierboven vermelde reden, en minder dan 15 dagen voor aankomst, zal er geen enkele teruggaaf van de al voldane betalingen plaatsvinden.

FORCE MAJEURE
NOVA Lodges is niet aansprakelijk als de verplichtingen ten opzichte van de klant niet nagekomen worden ten gevolge van force majeure. Onder force majeure wordt hier ongelukkig toeval of overmacht verstaan volgens de gebruikelijk definitie in de
jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

UW VERBLIJF

1. AANKOMST

 • Huuraccommodaties: afhankelijk van het vakantiepark en de periodes, variëren de aankomstdagen (zie bijzondere voorwaarden per vakantiepark). Op de dag van aankomst bij NOVA Lodges zijn de accommodaties vanaf 16.00 uur beschikbaar. Echter, in geval van vroege aankomst en naar beschikbaarheid, zal alles in het werk worden gesteld om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.
 • Bij aankomst wordt een borgsom van €200 aan de huurder gevraagd (cheque of contanten). Deze borgsom wordt op de dag van vertrek terugbetaald aan de huurder, na een volledige (INVENTARIS)controle van de accommodatie. De directie behoud zich het recht voor om de gehele of een gedeelte van de borgsom in te houden in geval van in gebreke blijven met betrekking tot de hygiëne en/of het anderszins niet in goede staat achterlaten van het gehuurde materieel. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie, wordt de accommodatie later gecontroleerd en de borgsom per post teruggestuurd.

2. TIJDENS UW VERBLIJF

 • Het is aan de huurder om zich te verzekeren: het vakantiepark aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden etc. en ongevallen die onder de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder vallen.
 • NOVA Lodges aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot kostbaarheden en andere persoonlijke eigendommen van de huurder. Iedere klant moet zich houden aan de voorschriften van het reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor hinder en overlast veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of op bezoek zijn.

3. VERTREK

 • Op de in uw huurovereenkomst aangegeven vertrekdatum dient u de huuraccommodatie vóór 11.00 uur ‘s morgens te verlaten.
 • De accommodatie dient brandschoon achtergelaten te worden en de inventaris kan gecontroleerd worden. Elk kapot of beschadigd voorwerp evenals de benodigde reparaties kunnen bij de huurder in rekening worden gebracht. De borgsom zal bij vertrek worden terugbetaald met aftrek van inhouding voor schadevergoeding, op basis van als betalingsbewijs voorgelegde rekeningen, voor eventuele geconstateerde schade. De inhouding van de borgsom sluit niet uit dat er een extra vergoeding vereist kan worden indien de schade groter is dan de waarde van de borgsom.
 • Indien uw accommodatie niet schoon wordt achter gelaten op de dag van vertrek zullen de kosten van een eindschoonmaak bij u in rekening worden gebracht (€75/eindschoonmaak).
 • Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de gelden tarieven.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn toegestaan tegen bijbetaling van €5/dag. De huisdieren dienen aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden door hun eigenaar gedurende het gehele verblijf. Bij het niet respecteren van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften kan dit leiden tot uitwijzen van de eigenaar van het dier. Hondenpoepzakjes staan gratis ter beschikking bij de receptie. Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd voor de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het Europees dierenpaspoort (inentingsboekje) voor uw hond of kat dient in orde te zijn. De toegang van honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) is ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) moeten gemuilkorfd zijn en aan de lijn gehouden worden door een volwassene. 

HERROEPINGSRECHT
Volgens artikel L.221-28 12° van de Franse Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verstrekking van niet-residentiële accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, horeca of recreatie-gerelateerde diensten indien het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering. Op grond hiervan is het herroepingsrecht hier niet van toepassing.

KLACHTEN
Onze klanten kunnen gebruik maken van een klachtenprocedure om uiting te geven aan eventuele ontevredenheid over de gang van zaken tijdens hun verblijf. De klant kan zijn klacht schriftelijk indienen (NOVA Lodges - PRAIRIES DE LA MER, 1910 route du littoral, 83310 GRIMAUD, Frankrijk), per e-mail ( contact@nova-lodges.fr) of door middel van het inleveren van de tevredenheidsenquête aan het eind van zijn verblijf. Tijdens het verblijf zijn onze receptieteams van 8.00 tot 23.00 uur beschikbaar om klachten in behandeling te nemen. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. De directie zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits ze niet anoniem zijn. Indien de klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet deze binnen een maand na het verblijf verzonden worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de manager van het vakantiepark. Deze claim betreft een eventuele non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen.

TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL
De klant en NOVA Lodges erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie onderworpen is aan het Franse recht.
De toepasselijke taal is het Frans, zelfs bij gebruik van een vertaling. Dit betekent dat de Franse tekst doorslaggevend is, met name bij de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze voorwaarden.

GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID OF ANNULERING VAN EEN ARTIKEL VOOR ANDERE

BEPALINGEN
Annulering of ongeldigheid van artikelen of bepalingen in deze voorwaarden doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze voorwaarden. 

GESCHILLEN
Eventuele claims met betrekking tot non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen moeten schriftelijk ingediend worden (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) geadresseerd aan de manager van het desbetreffende vakantiepark. Bij geschillen worden de bevoegdheden toegekend aan de rechtbank waaronder de vestigingsplaats van het vakantiedorp ressorteert.

BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door PRAIRIES DE LA MER. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

 • de website www.medicys.fr
 • of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

AANSPRAKELIJKHEID NOVA LODGES
De klant erkent uitdrukkelijk dat NOVA Lodges niet aansprakelijk gehouden kan worden voor partners of derden en de door hen verspreide foutieve informatie in de catalogus of op de website van NOVA Lodges met betrekking tot de vakantiedorpen, met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, services en openingsdagen. De foto’s en teksten gebruikt in de catalogus of op de websites van NOVA Lodges zijn niet juridisch bindend. Zij zijn louter indicatief van aard. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die aangeboden en beschreven worden op de website of in de catalogus afgelast of niet in bedrijf zijn, met name vanwege weersomstandigheden of door force majeure zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken. Overeenkomstig de bepalingen in artikel L212-1 van het Franse consumentenwetboek, zet NOVA Lodges zich in om zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften Gebruikersaccounts zijn persoonlijk, dus klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun reserveringsaccount.

REGISTRATIEFORMULIEREN VOOR DE POLITIE
Op grond van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een registratieformulier van de politie te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:


 1. De familienaam en voornamen
 2. De geboortedatum en -plaats

 3. De nationaliteit
 4. De vaste woonplaats van de buitenlander
 5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander
 6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum


Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op het registratiefomulier van de volwassene die hen vergezelt. De registratieformulieren voor de politie die op deze manier worden samengesteld, moeten gedurende een periode van zes maanden bewaard worden, en aan politie en eenheden van de gendarmerie overgedragen te worden als deze daarom vragen. Deze overdracht hoeft niet plaats te vinden in papier-vorm.

BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Context en informatie

NOVA Lodges verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté). De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten. Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • bij reservering van uw verblijf
 • bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • bij een klacht
 • bij navigatie op onze website

NOVA Lodges kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken en overdragen aan: enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waar PRAIRIES DE LA MER gebruik van maken) en elke andere eventuele verwerker. Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens. Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

2. Doel van de verwerking:

We verwerken persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van NOVA Lodges bij het nastreven van de volgende doelen:

 • Verwerking van reserveringsaanvragen
 • Opvolging van dossiers en klantverzoeken
 • Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
 • Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
 • Reclame
 • Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten 
 • Klantenbinding
 • Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Verzamelde persoonsgegevens dienen correct en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal NOVA Lodges deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het bedrijf kennis heeft. Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:
 • Boekhouding en facturering
 • De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
 • Naleving van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

3. Bewaring:

Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende regelgeving.

REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN:

Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan de politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN: 

Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

IDENTITEITSBEWIJZEN:

Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME:

Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN: 

Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het herhaaldelijk bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard.

4. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens:

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
 • Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht om uw toestemming in te trekken,
 • Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame in de toekomst,
 • Recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
 • Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

5. Uitoefening van uw rechten:

U kunt deze rechten uitoefenen bij de verantwoordelijke voor gegevensverwerking:
- door middel van een ondertekende brief met kopie van uw identiteitsbewijs naar het volgende adres: NOVA Lodges - Prairies de la Mer 1910 Route du littoral 83310 GRIMAUD, Frankrijk. Bij elk verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening te wordenmeegestuurd.

6. Terminologie uit de Algemene verordening gegevensbescherming:

- Definitie van ‘persoonsgegevens’:  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

- Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

VRIJWILLIG INGESTUURDE DIGITALE INHOUD 
Foto's, video's, luchtopnamen en elke andere digitale inhoud die door de klant, de potentiële klant, de gebruiker van de dienst en meer algemeen elke persoon die al dan niet klant is van ons bedrijf, via welk kanaal dan ook (e-mail, sms, WhatsApp, sociale netwerken) worden verstuurd naar ons bedrijf, naar één van onze werknemers of welke van onze vertegenwoordigers dan ook, kunnen worden gebruikt voor reproductie, verspreiding en meer algemeen worden gebruikt op alle materiële en immateriële dragers voor marketinggerelateerde, commerciële, promotionele en informatieve doeleinden.

In geval u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik, verzoeken wij u ons dit vóór het insturen te laten weten. Dit dient u schriftelijk te doen via het volgende e-mailadres:  contact@nova-lodges.fr of per post naar: NOVA Lodges - Prairies de la Mer 1910 Route du littoral 83310 GRIMAUD, Frankrijk.

ANDERE VOORWAARDEN

GEVONDEN VOORWERPEN

 • De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:  Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.
 • Melding van verlies:  U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via 04 94 43 03 29 of per e-mail: contact@nova-lodges.fr
 • De gevonden voorwerpen:  Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.
 • Niet teruggeven gevonden voorwerpen : Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Wij accepteren cheques, vakantiecheques, kredietkaarten (Visa en MasterCard/Eurocard) en
bankoverschrijvingen:

ONZE BANKGEGEVENS

Bankcode : 10096 - en kantoorcode: 18574
Rekeningnummer: 00084809001- RIB-sleutel: 58
Adres: CIC VAR (ENT) 48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN: FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158 BIC-code: CMCIFRPP
Rekeninghouder: CAMPING PRAIRIE DE LA MER
Belangrijk: vergeet niet bij uw bankoverschrijving reserveringsnummer en-naam te vermelden ! 

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVEREN

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVEREN 
Zoals eerder aangegeven heeft de klant de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren via de website www.nova-lodges.fr. Onverminderd de toepassing van rechtswege van de voorgaande bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering in welke vorm dan ook, worden hier de technische voorwaarden voor online reserveren verduidelijkt. De klant kiest zijn internetreservering op basis van beschikbaarheid en geldende tarieven. De klant kan tevens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering verloopt via diverse stappen, zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij deze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij NOVA Lodges wordt pas geldig geregistreerd op de site als de klant duidelijk is geïdentificeerd door in te loggen of een gebruikersaccount aan te maken.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van de gevraagde aanbetaling van 30% bij reservering langer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf en aanbetaling van het totale bedrag bij reservering korter dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf. Na het doorlopen van deze stappen bevestigt NOVA Lodges de geregistreerde reservering
via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van NOVA Lodges met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van afsluiting van het verkoopcontract en datum van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN TRANSACTIES 
De betaling gebeurt online via een bankpas (uitsluitend Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van via het internet overgedragen gegevens te waarborgen.
Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer), zodat de overgedragen gegevens met software worden versleuteld en geen enkele andere partij er kennis van kan nemen.

LET OP: Bij elke vorm van reproductie van het onderhavige kan sprake zijn van parasitisme en/of oneerlijke concurrentie.

WETTELIJKE INFORMATIE:

 • Benaming of bedrijfsnaam: Prairies de la Mer
 • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap naar Frans recht met een raad van toezicht
 • Aandelenkapitaal: 80.512,14 euro
 • SIREN-nummer en plaats van inschrijving handelsregister: RCS Fréjus: 602 037 640
 • Intracommunautair btw-nummer: FR 92 602 037 640 00029
 • Hoofdkantoor: 1910 route de littoral, 83310 Grimaud, Frankrijk
 • Telefoonnummer: +33 (0)4 94 79 09 09
 • E-mailadres: contact@nova-lodges.fr
 • Verantwoordelijke uitgever van de website: David LUFTMAN
 • Naam hostingbedrijf: VIXNS
 • Adres hostingbedrijf: 15 impasse Figueroa 13008 Marseille
 • Telefoonnummer hostingbedrijf: +33 (0)9 77 55 05 69